Çokgenler


 ÇOKGENLER

 

Bir düzlemde birbirinden farklı ve herhangi üçü doğrusal olmayan A1, A2, A3, … gibi n tane noktayı ikişer ikişer birleştiren doğru parçalarının oluşturduğu kapalı şekillere çokgen denir.

a. İçbükey (konkav) çokgenler: Bir çokgenin bazı kenar doğruları çokgeni kesiyorsa bu tür çokgenlere İçbükey çokgen denir.


b. Dışbükey (konveks) çokgenler: Kenar doğrularının hiçbiri, çokgeni kesmiyorsa bu çokgenlere dışbükey çokgen denir.

c. Çokgenlerin elemanları

A, B, C, D, E noktalarına çokgenin köşeleri denir. Komşu iki köşeyi birleştiren [AB], [BC], [CD], [DE] ve [EA] doğru parçaları çokgenin kenarlarıdır.

İç bölgede kenarlar arasında oluşan açılara çokgenin iç açıları denir.

İç açılara komşu ve bütünler olan açılara çokgenin dış açıları denir.

Köşeleri birleştiren kenarlar haricindeki doğru parçalarına köşegen adı verilir.

Dışbükey Çokgenlerin Özellikleri

a.İç açılar toplamı: Dış bükey bir çokgenin n tane kenarı var ise iç açılarının toplamı

(n-2).180

Üçgen için (3 – 2) . 180° = 180°

Dörtgen için (4 – 2) . 180° = 360°

Beşgen için (5 – 2) . 180° = 540°

Dış açılar toplamı: Bütün dışbükey çokgenlerde,

Dış açılar toplamı =360°

Köşegenlerin sayısı: n kenarlı dışbükey bir çokgenin köşegen sayısı:

Bir köşeden (n – 3) tane köşegen çizilebilir.

n kenarlı dışbükey bir çokgenin içerisinde, bir köşeden köşegenler çizilerek (n – 2) adet üçgen elde edilebilir.

Düzgün Çokgenler

Bütün kenarlarının uzunlukları eşit ve bütün açılarının ölçüleri eşit olan çokgenlere düzgün çokgen denir.

şekildeki düzgün altıgende olduğu gibi düzgün çokgenlerin köşelerinden daima bir çember geçer. Bu çembere çevrel çember denir.

|AC|=|AE|=|BD|                                |AD|=|AE|=|CF|

Düzgün çokgenlerde eşit sayıda kenarı birleştiren köşegenler birbirine eşittir.

[AF] // [CD], [AB] // [ED]….[AH] // [DE], [AB] // [FE]…

Kenar sayısı çift olan düzgün çokgenlerde karşılıklı kenarlar paraleldir.

Kenar sayısı tek olan düzgün çokgenlerde karşı kenara çizilen dik karşı kenarı ortalar. Köşeden kenarın ortasına çizilen doğru parçası kenara diktir şeklinde de ifade edilir.

n kenarlı düzgün bir çokgende bir iç açı:

\displaystyle \frac{{(n-2).180{}^\circ }}{n}

Konveks çokgenlerin dış açıları toplamı 360° olduğundan düzgün çokgenin bir dış açısı:

\displaystyle \frac{{360{}^\circ }}{n}

Düzgün Çokgenin Alanı

n kenarlı düzgün çokgenin bir kenarı a ve içteğet yarıçapı r ise alanı

\displaystyle Alan=\frac{{n.a.r}}{2}

\displaystyle Alan=n\cdot \frac{{{{R}^{2}}.\sin \alpha }}{2}

Düzgün altıgen altı tane eşkenar üçgenden oluşur.

\displaystyle Alan=6\cdot \frac{{{{a}^{2}}\sqrt{3}}}{4}

 

Kaynak: www.derscalisiyorum.com.tr

Düzenleme: www.matematikkolay.net