Verilerin Grafikle Gösterilmesi

Bu bölümde Verilerin Grafikle Gösterilmesi ile ilgili 10 adet soru bulunmaktadır. Sorularınızı çözdükten sonra düşündüğünüz şıkka tıklayarak doğru yapıp yapmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Eğer soruları çözmekte zorlanırsanız; kolay anlaşılır detaylı çözümlere “Çözüm için Tıklayınız” seçeneği ile ulaşabilirsiniz. İyi Çalışmalar…

 

1.SORU

Çözüm için Tıklayınız.


2.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

3.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

4.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

5.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

6.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

7.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

8.SORU (FEN LİSESİ)

Çözüm için Tıklayınız.

9.SORU (FEN LİSESİ)

Çözüm için Tıklayınız.

10.SORU(FEN LİSESİ)

Çözüm için Tıklayınız.

Eğer sorular ya da çözümler konusunda bir problem görür veyahut da bir tavsiye de bulunmak isterseniz; sayfanın en altında yer alan “Yorum Yap” seçeneği ile bunları anlık olarak iletebilirsiniz.

 

Bu içerik www.matematikkolay.net tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Kısmen dahi olsa başka platformlarda izinsiz bir şekilde yayınlanamaz, basılamaz. (Sadece öğretmenlerimiz, ders ortamında kullanmak üzere kullanabilirler.)

VERİLERİN GRAFİKLE GÖSTERİLMESİ www.matematikkolay.net 1) 12, 15, 22, 8, 11, 46, 33, 21, 18, 64, 32, 48, 55, 86, 75 sayılarını 5 grup olacak şekilde gösteren histogram hangi şıkta doğru verilmiştir? ÇÖZÜM: Verilerin çok olduğu durumlarda, daha özet ve daha anlaşılır bir grafik için histogram tercih edilir. Histogram çizerken, bitişik dikdörtgen sütunlar kullanılır. Histogram için, ilk önce veri grubunu Not : n açıklığı bulunur. Belirlenen grup sayısına bölünür. Çıkan sonuçtan büyük, en küçük tam sayı grup genişliğini belirler. Daha sonra, en küçük sayıdan başlayarak grup ara￾lıkları yazılır ve burada kaç veri 2 olduğu belirtilir. En sonunda histogram çizilir. 8, 11, 12, 15, 18, 21, 22, 32, 33, 46, 48, 55, 64, 75, 86 Buna göre, Açıklık 86 8 78 dir. 78 156 Grup genişliği 15,6 5 10 Grup genişliği 16 olacaktır. Şimdi tablo yapalım. 8 23 arası 7 veri 24 39 arası 2 veri 40 55 arası 3 veri 56 71 arası 1 veri 72 87 arası 2 veri Buna göre, aşağıdaki gibi bir histogram çizebiliriz. www.matematikkolay.net 2) Yukarıdaki histogramda bir futbol takımındaki oyun￾cuların yaş dağılımı verilmiştir. Buna göre, aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır? A) Histogramın grup genişliği 5 tir. B) Bu takımda 21 futbolcu vardır. C) 25 30 yaş arası en fazla 14 futbolcu vardır. D) 28 yaş altı 12 futbolcu vardır. E) Bu takımın 32 yaşında 5 futbolcusu olabilir. ÇÖZÜM: Herhangi bir gruba bakarak, grup genişliğini bulabiliriz. 28 32 yaş grubu Terim Sayısı 32 28 1 5 tir. Grup genişliği 5 tir, doğru. Her gruptaki kişi sayısını toplayalım. 3 8 6 4 21 futbolc A) B) u vardır, doğru. 23-27 grubunda 8 kişi 28 – 32 grubunda 6 kişi var. İki grubun tamamı 25- 30 yaş arasında olabilir. Mesela 26 yaşında 8 kişi, 28 yaşında 6 kişi olabilir. Dolayısıyla 6 8 14 kişi 25- 30 C) yaş arasında olabilir. Ancak daha fazlası olmaz. C şıkkı da doğru. 28 yaşın altında iki grup var ve bu gruptaki kişilerin sayısı toplam 4 8 12 dir, doğru. 32 yaşında en fazla 3 futbolcu olabilir. Çü D) E) nkü 32 – 36 grubunda 3 kişi varmış. E şıkkı yanlış. Cevap : E 3) Yukarıdaki çizgi grafikte, bir yerleşim yerinin yıllara göre Ağustos ayı sıcaklık ortalamaları verilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) En yüksek sıcaklık ortalaması 2020 yılındadır. B) Sıcaklıklardan oluşan veri grubunun açıklığı 3 tür. C) 2000 -2021 yılları arasında sıcaklık %10 azalmıştır. D) Sıcaklıklardan oluşan veri grubunun tepe değeri 30 dur. E) En büyük sıcaklık artışı 2019-2020 yılları arasında gerçekleşmiştir. ÇÖZÜM: www.matematikkolay.net A) Grafiği incelersek, en yüksek sıcaklığın 2020 yılın￾da gerçekleştiğini görürüz. 30 C B) Sıcaklık verileri 28, 27, 30, 27, 28, 27 dir. Küçükten büyüğe doğru sıralayalım. 27, 27, 27, 28, 28, 30 Açıkl ık 30 27 3 tür. C) 2021 yılında sıcaklık 3 C düşmüştür. 3 Düşme oranı 30 10 10 1 10 %10 dur. 10 100 D) En sık gerçekleşen sıcaklık 27 C dir. Bu sebeple tepe değeri 27 dir. D şıkkı hatalı. E) En yüksek eğimli çizgi 2019 -2020 arasındadır. Dolayısıyla en fazla sıcaklık artışı bu yı llar arasında gerçekleşmiştir. Cevap: D Noktasal verilerin, çizgilerle birleştirilmesi sonucu, çizgi grafikler oluşur. Çizgi grafikler daha çok, iki deği Not : şken arasındaki artma ya da azalma eğilimlerini incelemek için kullanılır. 4) Yukarıdaki sütun grafiğinde bir buğday tarlasından elde edilen ürün miktarının yıllara göre değişimi gösterilmektedir. Buna göre, bu yıllarda ortalama kaç ton buğday üretilmiştir? A) 20 B) 22,5 C) 25 D) 27,5 E) 30 ÇÖZÜM: Sırasıyla buğday miktarları grafikten okuyalım. 20, 30, 10, 25, 30, 35 Toplamları 150 tondur. 150 Buna göre, ortalama= 25 ton buğday üretilmiş- 6 tir. Cevap: C 5) Sokak hayvanları için dışarıya yeterli kapasitede bir su kabı konmuştur. Bu su kabına eklenen ve kaptan tüketilen su miktarları yukarıdaki grafikte gösteril￾miştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Başlangıçta su kabı boştur.) A) Su tüketimi en çok 12-18 saatleri arasında gerçekleşmiştir. B) 0-6 saat dilimi hariç, diğer tüm dilimlerde eklenen sudan daha fazlası tüketilmiştir. C) 1 saatte tüketilen su miktarı ortalama 1 lt dir. D) 24 saatin sonunda kapta su kalmamıştır. E) Kaba toplam 20 litre su eklenmiştir. ÇÖZÜM: www.matematikkolay.net A) Grafiğe en çok su tüketimi 12 -18 arasında olmuş – tur. 8 lt (Doğru) B) 0 – 6 saati arasında tüketilen su, eklenenden daha azdır. Diğer dilimlerde ise tam tersi. Dolayısıyla B şıkkı da doğrudur. C) Tüketilen su miktarı toplam 3 6 8 7 24 lt dir. 24 24 saate bölersek 1 lt buluruz. (Doğru) 24 D) Eklenen su toplam 8 4 6 6 24 lt dir. Tüketilen de 24 lt idi. O halde, kapt a su kalmaz. (Doğru) E) Kaba eklenen su 20 lt değil 24 lt idi. E şıkkı yanlış. Cevap : E 6) Yukarıdaki dairesel grafikte bir kutu çikolatanın 5 gün boyunca yenen miktarlarının dağılımı verilmiştir. Başlangıçta içinde 108 adet çikolata olan bu kutu, 5.günün sonunda bitmiştir. Buna göre 5. gün, 2.güne göre kaç tane daha fazla çikolata yenmiştir? A) 8 B) 10 C) 12 D) 15 E) 18 ÇÖZÜM: Daire grafiği 360 dir. Buna göre, 5.günün derecesi 360 100 40 60 70 360 270 90 dir. 5.günün derecesi, 2.günden 90 40 50 fazladır. 360 108 çikolata ise 50 x 5 0 Doğru Orantı: x . 108 3 36 0 15 çikolatadır. Cevap : D 7) Bir ürünün A, B ve C markaları olmak üzere 3 farklı üreticisi vardır. Dairesel grafikte bu ürünlerin satış adedinin marka￾lara göre dağılımı verilmiştir. Sütun grafiğinde ise, 1 ürünün satış fiyatı ve maliyeti verilmiştir. Buna göre, A markası B’ye göre yüzde kaç daha fazla kazanmıştır? A) 30 B) 40 C) 50 D) 70 E) 80 ÇÖZÜM: www.matematikkolay.net 360 tane ürün satılmış olsun. 120 tane A satılmıştır. 360 120 140 360 260 100 tane B satılmıştır. 1 A ürünüdeki kâr 6 3 3 TL dir. B’de ise 4 2 2 TL dir. A markası 120.3 360 TL kâr elde ederken, B markası 100.2 200 TL kâr elde eder. 360 200 160 TL daha fazla kâr elde etmiştir. 160 80 Oranı %80 dir. Cevap: E 200 100 8) FEN LİSESİ 12 kişilik bir sınıfın matematik ve ingilizce dersinden aldığı notlar, yukarıdaki serpme grafiğinde gösteril￾miştir. Dersi geçmek için 50 ve üstü puan almak gerekmek￾tedir. Buna göre, sadece bir dersten geçen kişi sayısı kaçtır? A) 3 B) 5 C) 6 D) 8 E) 9 ÇÖZÜM: A çemberindekiler, matematikten geçmişler ama İngilizce’den geçememişlerdir. 2 kişi B çemberindekiler, İngilizce’den geçmişler ama matematikten geçememişlerdir. 3 kişi O halde, sadece 1 dersten geçenl er 2 3 5 kişidir. Cevap: B 9) FEN LİSESİ 11, 8, 9, 6, 4, 17, 6, 3, 13 Veri grubunun kutu grafiği hangı şıkta doğru göste￾rilmiştir? www.matematikkolay.net ÇÖZÜM: medyan Alt grup Üst grup 4 6 11 13 Alt Çeyrek 5 Üst Çeyrek 12 2 2 Verileri küçükten büyüğe doğru sıralayalım. 3, 4, 6, 6, 8 , 9, 11, 13, 17 Buna göre, kutu grafiğini aşağ ıdaki gibi çizebiliriz. 10) FEN LİSESİ Yukarıdaki kutu grafiklerde A ve B grubundaki kişile￾rin yaş dağılımları verilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) A ve B grubunun çeyrekler açıklığı eşittir. B) A grubunun açıklığı daha fazladır. C) A ve B grubunun medyanları arasındak farkının mutlak değeri 4 tür. D) A grubunun alt çeyreği, B grubunun medyanına eşittir. E) B grubunda daha az insan vardır. ÇÖZÜM: A) A’nın çeyrekler açıklığı 17 11 6 dır. B’nin çeyrekler açıklığı 15 9 6 dır. Dolayısıyla eşittir, doğru. B) A’nın açıklığı 20 7 13 tür. B’nin açıklığı 19 8 11 dir. A’nınki daha büyüktür, doğru. C) A’nın medyanı 15, B’nin medyanı 11 dir. Farkının mutlak değeri 4 tür, doğru. D) A grubunun alt çeyreği 11 B grubunun medyanı 11 dir. (Doğru) E) Kutu grafiğinden, kişi sayılarıyla ilgil i bir yorum yapılamıyacağı için, B’nin daha az olduğunu söyleyemeyiz. Cevap: E

Verilerin Grafikle Gösterilmesi” üzerine 2 yorum

Yorum yapın