Kümeler

Konu ile ilgili Çözümlü Soruları Görmek için Tıkla

TANIM

• Küme, nesnelerin iyi tanımlanmış listesidir.
• Kümeler genellikle A, B, C gibi büyük harflerle gösterilir.
• Kümeyi oluşturan ögelere, kümenin elemanı denir. a elemanı A kümesine ait ise, a ∈ A biçiminde yazılır. “a, A kümesinin elemanıdır.” diye okunur. b elemanı A kümesine ait değilse, b ∉ A biçiminde yazılır. “b, A kümesinin elemanı değildir.” diye okunur.
• Kümede, aynı eleman bir kez yazılır.
• Elemanların yerlerinin değiştirilmesi kümeyi değiştirmez.
• A kümesinin eleman sayısı s(A) ya da n(A) ile gösterilir.


KÜMELERİN GÖSTERİLİŞİ

Kümenin elemanları aşağıdaki 3 yolla gösterilebilir.

1. Liste Yöntemi

Kümenin elemanları { } sembolü içine, her bir elemanın arasına virgül konularak yazılır.

A = {a, b, {a, b, c}} ise, s(A) = 3 tür.

2. Ortak Özelik Yöntemi

Kümenin elemanlarını, daha somut ya da daha kolay algılanır biçimde gerektiğinde sözel, gerektiğinde matematiksel bir ifade olarak ortaya koyma biçimidir.

A = {x : (x in özeliği)}
Burada “x :” ifadesi “öyle x lerden oluşur ki” diye okunur.
Bu ifade “x |” biçiminde de yazılabilir.

3. Şema Yöntemi

Küme, kapalı bir eğri içinde her eleman bir nokta ile gösterilip noktanın yanına elemanın adı yazılarak gösterilir.
Bu gösterime Venn Şeması ile gösterim denir.

konu_kumeler_1

EŞİT KÜME, DENK KÜME

Aynı elemanlardan oluşan kümelere eşit kümeler denir. Eleman sayıları eşit olan kümelere denk kümeler denir.

A kümesi B kümesine eşit ise A = B,
C kümesi D kümesine denk ise C ≡ D biçiminde gösterilir.
Eşit olan kümeler ayın zamanda denktir. Fakat denk kümeler eşit olmayabilir.

BOŞ KÜME

Hiç bir elemanı olmayan kümeye boş küme denir.
Boş küme { } ya da Ø sembolleri ile gösterilir.
Not: {Ø} ve {0} kümeleri boş küme olmayıp birer elemana sahip iki denk kümedir.

ALT KÜME – ÖZALT KÜME

A kümesinin her elemanı, B kümesinin de elemanı ise A ya B nin alt kümesi denir.

Alt Küme

A kümesi B kümesinin alt kümesi ise A ⊂ B biçiminde gösterilir.
A kümesi B kümesinin alt kümesi ise B kümesi A kümesini kapsıyor denir. B ⊃ A biçiminde gösterilir.
C kümesi D kümesinin alt kümesi değilse C⊄ D biçiminde gösterilir.

Özalt Küme
Bir kümenin, kendisinden farklı bütün alt kümelerine o kümenin özalt kümeleri denir.

Alt Kümenin Özelikleri

i) Her küme kendisinin alt kümesidir.
    A ⊂ A
ii) Boş küme her kümenin alt kümesidir.
    Ø ⊂ A
iii) (A ⊂ B ve B ⊂ A) ⇔ A = B dir.
ıv) (A ⊂ B ve B ⊂ C) ise, A ⊂ C dir.
v) n elemanlı bir kümenin alt kümelerinin sayısı 2^n ve özalt kümelerinin sayısı 2^{n-1} dir.

Not: Elemanları arasında a bulunan n elemanlı bir kümenin,

         • alt kümelerinden 2^{n-1} tanesinde a bulunmaz.

         • alt kümelerinden 2^{n-1} tanesinde a bulunur.

n elemanlı bir kümenin r tane elemanlı alt kümelerinin sayısı,

konu_kumeler_10 dir.

n elemanlı bir kümenin 0 elemanlı (boş küme) ve n elemanlı alt kümeleri sayısı 1 dir.

 konu_kumeler_11

n elemanlı bir kümenin 1 elemanlı ve n – 1 elemanlı alt kümeleri sayısı n dir. 

konu_kumeler_12

n elemanlı bir kümenin; x elemanlı alt kümeleri sayısı, y elemanlı alt kümeleri sayısına eşit ise, x = y veya n = x + y dir.

 konu_kumeler_14

n elemanlı bir kümenin bütün alt kümeleri sayısı 2^n olduğu için,

konu_kumeler_13

KÜMELERLE YAPILAN İŞLEMLER

A nın elemanlarından veya B nin elemanlarından oluşan kümeye bu iki kümenin birleşim kümesi denir ve A ∪ B biçiminde gösterilir.

Kümelerin Birleşimi

A ∪ B = {x : x ∈ A veya x ∈ B} dir.

konu_kumeler_2

konu_kumeler_3

F ⊂ E ise, E ∪ F = E dir.

Birleşim İşleminin Özelikleri

a) A ∪ Ø = A
b) A ∪ A = A
c) A ∪ B = B ∪ A
d) A ∪ (B ∪ C) = (A ∪ B) ∪ C
e) A ⊂  B ise, A ∪ B = B
f) A ∪ B = Ø ise, (A = Ø ve B = Ø) dir.

Kümelerin Kesişimi

A ve B kümesinin ortak elemanlarından oluşan kümeye A ile B nin kesişim kümesi denir ve A ∩ B biçiminde gösterilir.
A ∩ B = {x : x ∈ A ve x ∈ B} dir.

konu_kumeler_4

konu_kumeler_5

F ⊂ E ise, E ∩ F = F dir.

Kesişim İşleminin Özelikleri
a) A ∩ Ø = Ø
b) A ∩ A = A
c) A ∩ B = B ∩ A
d) (A ∩ B) ∩ C = A ∩ (B ∩ C)
e) A ∩ (B ∪ C) = (A ∩ B) ∪ (A ∩ C)
f) A ∪ (B ∩ C) = (A ∪ B) ∩ (A ∪ C)

EVRENSEL KÜME

Üzerinde işlem yapılan, bütün kümeleri kapsayan kümeye, evrensel küme denir. Evrensel küme genellikle E ile gösterilir.

konu_kumeler_6
E ∩ A = A dır. E ∪ A = E dir. A ⊂ E dir. B ⊂ E dir.

BİR KÜMENİN TÜMLEYENİ

Evrensel kümenin elemanı olup, A kümesinin elemanı olmayan elemanlardan oluşan kümeye A nın tümleyeni denir ve konu_kumeler_17 ya da A’ ile gösterilir.

A’ = {x : x ∈ E ve x ∉ A, A ⊂ E} dir.

Tümleyenin Özelikleri

1. Bir kümenin tümleyeninin tümleyeni kendisidir. Buna göre, (A’)’ = A olur.
2. Evrensel kümenin tümleyeni boş kümedir. Buna göre, E’ = Ø olur.
3. Boş kümenin tümleyeni evrensel kümedir. Buna göre, Ø’ = E olur.
4. Bir kümenin eleman sayısı ile o kümenin tümleyeninin eleman sayısı toplamı evrensel kümenin eleman sayısına eşittir. Buna göre, s(A) + s(A’) = s(E) olur.
5. A ⊂ B ise, B’ ⊂ A’ dir.
6. B’ ⊂ A’ ise, A ⊂ B dir.
7. E, evrensel küme olmak üzere, A ∪ A’ = E dir.
8. A ∩ A’ = Ø dir.
9. (A ∪ B)’ = A’ ∩ B’
10. (A ∩ B)’ = A’ ∪ B’
11. E, evrensel küme olmak üzere, E ∪ A’ = E dir.
12. E, evrensel küme olmak üzere, E ∩ A’ = A’ dir.

KUVVET KÜMESİ
Bir kümenin bütün alt kümelerin kümesine kuvvet kümesi denir. Kuvvet kümesi P(A) ile gösterilir.
s(A) = n ise, s(P(A)) = 2^n dir.

İKİ KÜMENİN FARKI
A kümesinde olup, B kümesinde olmayan elemanların kümesine A fark B kümesi denir. A fark B kümesi A – B ya da A\B biçiminde gösterilir.

A – B = {x : x ∈ A ve x ∉ B} dir.

konu_kumeler_7

Farkla İlgili Özelikler
A, B, C kümeleri E evrensel kümesinin alt kümeleri olmak üzere,
i) E – A = A’
ii) A – B = A ∩ B’
iii) (A – B)’ = A’ ∪ B dir.
iv) (A – B) ∪ (B – A) = A \Delta B (Simetrik Fark)

ELEMAN SAYISI

A, B, C herhangi birer küme olmak üzere,
1. s(A ∪ B) = s(A) + s(B) – s(A ∩ B)
2. s(A ∪ B ∪ C) = s(A) + s(B) + s(C) – s(A ∩ B) – s(A ∩ C)– s(B ∩ C) + s(A ∩ B ∩ C)
3. s(A ∪ B) = s(A – B) + s(A ∩ B) + s(B – A)
4. a + b + c + d tane öğrencinin bulunduğu bir sınıfta voleybol oynayan öğrencilerin sayısı s(V) = b + c, tenis oynayan öğrencilerin sayısı s(T) = a + b, voleybol ve tenis oynayan öğrencilerin sayısı s(T ∩ V) = b olsun.

konu_kumeler_8

Şemadaki a, b, c, d bulundukları bölgelerin (kümelerin) eleman sayılarını göstermektedir.
Tenis veya voleybol oynayanların sayısı:
s(T ∪ V) = a + b + c
Tenis ya da voleybol oynayanların sayısı:
s(T – V) + s(V – T) = a + c
Sadece tenis oynayanların sayısı:
s(T – V) = a
Tenis oynamayanların sayısı:
s(T’) = c + d
Bu iki oyundan en az birini oynayanların sayısı:
s(T ∪ V) = a + b + c

Bu iki oyundan en çok birini oynayanların sayısı:

konu_kumeler_16

Bu iki oyundan hiç birini oynamayanların sayısı:

konu_kumeler_15

Bir apartmanda A gazetesini alan herkes B gazetesini almaktadır. B gazetesini alanlardan C gazetesini alan yoktur.

konu_kumeler_9

Apartmandakilerin kümesi K, A gazetesini alanların kümesi A, B gazetesini alanların kümesi B, C gazetesini alanların kümesi C olmak üzere, yandaki şemada x, y, z, t bulundukları bölgelerin eleman sayılarını göstermektedir

Kaynak: www.derscalisiyorum.com

Konu ile ilgili Çözümlü Soruları Görmek için Tıkla

x